Το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα

Αρμόδια διοικητική αρχή στην Ελλάδα και υπεύθυνη αποκλειστικά για το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα και ειδικότερα για τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων στα επίγεια και διαδικτυακά καζίνο είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Αχαρνών αρ. 17.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2004 με σκοπό να ελέγχει και να θεσμοθετεί σχετικά με το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα. Είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή η οποία το 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και έτσι πλέον μπορεί να ελέγχει και τα ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Πεδίο εφαρμογής της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και τρόποι διεξαγωγής των παιγνίων αυτών

Το πεδίο εφαρμογής της ως άνω Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου καταλαμβάνει τα ηλεκτρονικά παίγνια, ήτοι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτείται το hardware και το software των παιχνιδιών, το οποίο software ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται στα παιχνίδια αυτά και αποτελείται από πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που αφορούν την λειτουργία του παιχνιδιού.

Καζίνο Πάρνηθας

Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων μέσα από επίγεια καζίνο ή διαδικτυακά καζίνο, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Η άδεια αυτή είναι αυστηρά προσωπική και αμεταβίβαστη. Κατ’ εξαίρεση όμως, υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας διαδικτυακού ή χερσαίου καζίνο καθώς ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.), δίνει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης περίπου 18.000 παιγνιομηχανημάτων έως και σε 10 δικαιούχους, οι οποίοι ύστερα από σχετικό δημόσιο διεθνές πλειοδοτικό διαγωνισμό και φυσικά έναντι χρηματικού ποσού, μπορούν να λειτουργήσουν με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, διαδικτυακά και επίγεια καζίνο.

Ύστερα από την σύναψη της σχετικής σύμβασης παραχώρησης η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραμένει κάτοχος της άδειας και σε αυτόν τον οποίον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρεί περαιτέρω το δικαίωμα αυτό.

Ένας άλλος τρόπος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων είναι μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, όπου ανεξάρτητα από την διαδικασία συμμετοχής των παικτών σε αυτά, επιτρέπεται μόνο ύστερα μετά από σχετική άδεια, ανά παίγνιο, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύστερα και από την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στον δικαιούχο πάροχο των παιγνίων αυτών.

Οι όροι διεξαγωγής του κάθε παιγνίου περιέχονται μέσα στην σχετική άδεια που παρέχει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι οποίες αρχές είναι αρμόδιες για τον καθορισμό του χρόνου όπου κάθε τυχερό παιχνίδι επιτρέπεται να διεξάγεται, το μέγιστο ανά εικοσιτετράωρο και ανά μέσο, μέσω των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ως καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα, το οποίο χορηγεί τις σχετικές άδειες συντάσσει κατάλογο, των αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων, ήτοι παιγνίων που παρέχονται με επίγειο τρόπο, διαδικτυακά ή με άλλη μέθοδο εξ αποστάσεως καθώς και των καταστημάτων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, εισαγωγέων, κατασκευαστών και λοιπών συμμετεχόντων στις σχετικές άδειες, ο οποίος κατάλογος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. και επέχει θέση απόδειξης και γνωστοποίησης της σχετικής άδειας ή πιστοποίησης. Ο ως άνω κατάλογος, και προς διευκόλυνση του ελέγχου, περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις.

Επιπλέον, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εκτός του καταλόγου περί αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων, συντάσσει και κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων, ήτοι παιγνίων που παρέχονται με επίγειο τρόπο, διαδικτυακά ή με άλλη μέθοδο εξ αποστάσεως καθώς και των καταστημάτων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, εισαγωγέων, κατασκευαστών και λοιπών συμμετεχόντων στις σχετικές άδειες, ο οποίος και αυτός ο κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της και η ανάρτηση αυτή συνιστά γνωστοποίηση προς κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή αρχή περί επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα (νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη Δ.Σ., μέτοχοι, κλπ) που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη άδεια καθώς και κάθε παράβαση που τυχών έχει διαπιστωθεί αλλά και τις κυρώσεις που τυχών έχουν επιβληθεί κατά των προσώπων αυτών. Επίσης στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται και τα Domain Names αλλά και τα Internet Protocols των ως άνω μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (διαδικτυακά καζίνο).

Το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα και υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο

Καζίνο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις ανάμεσα στα καζίνο και το Ελληνικό Δημόσιο και με βάσει το ισχύον νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα, τα καζίνο καταβάλλουν τα χρήματα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου από τα κέρδη των τυχερών παιγνίων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ήτοι ποσοστό 0,5 % επί του μικτού κέρδους αυτών, σε χρόνο και τρόπο που καθορίζεται από την τελευταία, η οποία και με την σειρά της τα αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας. Με τον ίδιο ως άνω τρόπο καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις καζίνο και οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τους δικαιούχους φορείς.

Με ποινή ακυρότητας προβλέπεται ότι, η μη καταβολή από τις επιχειρήσεις καζίνο πλήρως και εγκαίρως, των χρημάτων συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους δικαιούχους φορείς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναστέλλει αυτοδικαίως την άδεια λειτουργίας των καζίνο αυτών από την επομένη ημέρα στην οποία όφειλαν να καταβάλλουν τα χρήματα και διακόπτεται, όπως είναι λογικό, η λειτουργία των καζίνο αυτών, με διαπιστωτική πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έως ότου καταβληθούν τα οφειλόμενα χρήματα. Η κατά παράβαση της ανωτέρω αναστολής αδείας, λειτουργία του καζίνο, έχει ως αποτέλεσμα την οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειάς του, γεγονός που και πάλι διαπιστώνεται με σχετική πράξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αλλά και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4002/2011, ήτοι ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή ύψους από εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ έως και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή για τα παιχνίδια που διεξάγονται μέσα από το διαδίκτυο, ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή ύψους από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης παιγνίων

Για να λάβει ένα Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο την απαιτούμενη Πιστοποίηση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία να είναι σύμφωνη με το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα, πρέπει να πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις, ήτοι:

α)το software του που εγκαθίσταται μέσα στο hardware να επηρεάζεται κατά την εκτέλεσή του από τον παίκτη, είτε με τις ικανότητές του, είτε με τις γνώσεις του. Οποιοδήποτε software το οποίο εγκαθίσταται σε παιγνιομηχάνημα και δεν επηρεάζεται άμεσα από τον παίκτη δεν ανήκει στην κατηγορία του Ηλεκτρονικού Τεχνικού-Ψυχαγωγικού Παιχνιδιού.
β)να συμβάλλει στην διασκέδαση του παίκτη και επομένως πρέπει να έχει αμιγώς ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
γ)να έχει ληφθεί η απαιτούμενη άδεια η οποία επισημαίνει τον ηλικιακό περιορισμό που υπάρχει κατά την διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, σύμφωνα με το «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιγνίδια» (PanEuropean Game Information – “PEGI”).
δ)σε περίπτωση που ηλεκτρονικό παίγνιο δεν διαθέτει άδεια χρήσης που να επισημαίνει την ηλικιακή διαβάθμιση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το περιεχόμενό του να έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕΕΠ.
ε)να διαθέτει όλες τις πληροφορίες, λειτουργίες και γενικότερα όλα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού.

Η πιστοποίηση παιγνίου χορηγείται στον Κατασκευαστή ή εισαγωγέα ύστερα από αίτηση που έχει προηγουμένως υποβάλλει και ο οποίος θα πρέπει να κατέχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του εν λόγω παιγνίου.
Η αίτηση που θα πρέπει να υποβληθεί από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, ήτοι: 1)τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, 2)την ονομασία και τον αριθμό έκδοσης του παιχνιδιού, 3)τα χαρακτηριστικά, τη θεματολογία και τον ηλικιακό περιορισμό του παιγνίου, εάν φυσικά υπάρχει, 4)τις περιγραφικές ενδείξεις του παιχνιδιού με βάση την άδεια σχετικά με τον ηλικιακό περιορισμό και σε περίπτωση μη ύπαρξης ηλικιακού περιορισμού, το περιεχόμενό του να έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ύστερα από τον έλεγχό της, εντοπίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της αίτησης που έχουν δοθεί για την έγκριση της άδειας, δεν επαρκούν, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να καλέσει τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα που κατέθεσαν την αίτηση περί έγκρισης της αδείας του παιγνίου τους και να υποβληθεί στον απαραίτητο έλεγχο σε τόπο και χρόνο που θα υποδείξει η ίδια.

Από την στιγμή που έχει καταβληθεί το εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου η Ε.Ε.Ε.Π. είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει την πιστοποίησή του, η οποία ισχύει από την επομένη ημέρα της έκδοσης. Εάν ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας προβεί σε κάποια προσθήκη ή μετατροπή του αδειοδοτημένου παιγνίου, τότε θεωρείται νέο παίγνιο το οποίο και πρέπει να πιστοποιηθεί εκ νέου όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα μέσω Διαδικτύου

Φρουτάκια στο ίντερνετ το μέλλον

Το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου και η ρύθμισή του πραγματοποιείται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 50 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180)

Ο Υπουργός Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την χορήγηση των αδειών διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων μέσω του Internet. Οι άδειες αυτές χορηγούνται κατόπιν διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού και ισχύουν για πέντε (5) έτη, οι οποίες μπορούν να ανανεωθούν για άλλα πέντε (5) έτη ή και για μικρότερο χρονικό διάστημα με την καταβολή του απαιτούμενου τιμήματος.
Όπως είδαμε και παραπάνω, οι άδειες είναι αυστηρά προσωπικές και δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκμισθώνονται ή συνεκμεταλλεύονται με τρίτους.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων λειτουργίας αλλά και για τα χαρακτηριστικά των server και του software γενικότερα για όσους κατέχουν την σχετική άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ( πχ κουλοχέρηδες), με σκοπό να τηρούνται όλες οι διατάξεις που έχουν σχέση με την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 12 του Ν. 4002/2011, οι εταιρείες οι οποίες κατέχουν την σχετική άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιτρέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα μέχρι την διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, με τις εξής προϋποθέσεις, ήτοι:

α)η αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους να τους έχει χορηγήσει την νόμιμη άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου,
β)υπάγονται στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του Ν. 4002/2011.
Το ως άνω καθεστώς αναφέρεται και ως «Μεταβατικό Καθεστώς», καθώς η ισχύς του παύει με την διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι λεπτομέρειες του οποίου σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων εταιρειών, στον ως άνω διαγωνισμό, ρυθμίστηκαν με την ΠΟΛ 1248/2011 του Υπουργού Οικονομικών και η προθεσμία υπαγωγής έληξε στις 31-12-2011.

Οι εταιρείας που τελικά εντάχθηκαν στο παραπάνω καθεστώς ήταν είκοσι τέσσερις (24), οι οποίες μόνο αυτές παρέχουν νόμιμα τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα και βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνοψίζοντας, το νομικό καθεστώς για τα καζίνο στην Ελλάδα, ύστερα από τις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας και την πλήρη διαφάνεια αυτής και ύστερα από τις επιταγές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει γίνει αρκετά απλό και ξεκάθαρο. Aντιμετωπίζει νομοθετικά και διοικητικά όλα τα επιμέρους ζητήματα από το δαιδαλώδες τοπίο, είναι η αλήθεια, που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια ως προς την λειτουργία, την αδειοδότηση και τους όρους διεξαγωγής των επίγειων και διαδικτυακών καζίνο.